SAUNA A VÍŘIVKA V ATYPICKÉM STŘEDOVĚKÉM PROSTŘEDÍ

 

Potřebujete si odpočinout od dnešní uspěchané doby? Zarelaxovat, užít si a pobavit se ? Pak se určitě nebojte vyzkoušet saunu,vířivku nebo si pustit film na dvd v prostředí středověku .

Ceník pronájmu kompletních prostor, včetně vířivky a sauny pro soukromé účely 24h denně

! pozor změna ! ceník platný od 1.11.2015

 

rezervační email - staraposta66@seznam.cz - prosíme , nejprve si níže v kalendáři vyberte volný termín a přečtěte " jak rezervovat "   (příklad rezervačního emailu : Jan23 na pondělí 30.7.2014 od 15,00 do 18,00h )
linka na bar - 602 370 085  - last minute rezervace

s veškerými dotazy se prosím obracejte na email, v zájmu ochrany soukromí obsluha restaurace nemá detailní informace :)
 

* minimální doba pronájmu jsou 3 hodiny -  v akci 1999Kč/3 h (z původních  2300 Kč / 3h ) , každá další hodina 690  Kč
* 12 h za zvýhodněnou cenu - 6000 Kč / 12 h
* nad 12 h je každá další hodina - 450 Kč / h


v případě stálých klientů a pronájmů nad 12h lze sjednat dohodu.

na přání možnost doplňkových služeb- připravený sekt, občerstvení , okvětní lístky , lůžkoviny na přespání ( zdarma) aj. pro bližší info a konkrétní požadavky nás neváhejte kontaktovat , rádi Vám vyjdeme vstříc


Prostory se pronajímají jako celek ( tj. 3 místnosti, chodba a příslušenství ), vždy pod Vašim soukromým uzavřením.

Prostory jsou vhodné pro max. 6 osob,  pro větší skupiny nutnost individuální domluvy

Možnost nezávazné prohlídky , je povoleno fotografovat , filmovat, či prostory využívat , dle Vašich potřeb a fantazie pro soukromé použití.

Jak rezervovat, Podmínky pronájmu

úhrada pronájmu - klíče od prostor obdržíte po uhrazení pronájmu od obsluhy restaurace ( v provozu 24h ) a na vyžádání Vás obsluha zavede ke vstupu

- do pronajatých prostor je možno nosit jakýkoliv sortiment z restaurace, ale pouze osobně - obsluha restaurace do sklepení občerstvení nemůže donášet.

- vracet prostory čisté , kompletní a v pořádku, neznečištěné voskem ze svíček apod., jinak nebude další pronájem umožněn !

- rezervace prostor je možná pouze emailem ( staraposta66@seznam.cz ) . V níže uvedeném kalendáři si vyberte volný termín , zašlete emailem následující informace : Váš nick nebo přezdívku, přesný termín a čas rezervace od-do ( dodržujte 24h formát času -  tj. šestá hodina ráno se uvádí jako 06,00 , šestá hodina večerní se uvádí jako 18,00 h ) . Zpětně Vám bude rezervace potvrzena emailem.

v rámci Vašeho bezpečí a soukromí věnujte zvýšenou pozornost své přezdívce, doporučujeme ,aby neměla nic společného s Vaším emailem .

- Udržujte prosím rozestup mezi jednotlivými rezervacemi alespoň 4 hodiny - stává se, že si  klienti pronájem nečekaně prodlouží , dále je nutné provést úklid , sanitaci, technickou údržbu aj.

-  údaje ( nick, datum a čas )  z rezervačního emailu jsou veřejné

příklad rezervačního emailu : Jan23 na pondělí 30.7.2014 od 15,00 do 18,00h

- pokud nevyužijete Vámi vytvořenou rezervaci, prosíme tuto zrušit, co nejdříve emailem. Zrušení rezervace je bezplatné , chápeme, že se vždy vybraný termín nakonec nemusí hodit.

-Vyhrazujeme si právo neumožnit pronájem v případě hrubého porušování našich pravidel .

- po ukončení pronájmu se klíče vrací obsluze , tolerance času je 15 min , při překročení času je třeba obsluze při odevzdávání klíčů uhradit doplatek za každou započatou hodinu . Při odchodu prosím zkontrolujte, že je vyplá sauna , zhlaslá světla a zhaslé svíčky - z bezpečnostních důvodů ! Vířivka zůstává vždy zapnutá v provozu. Děkujeme a přejeme příjemně strávené chvilky

 

English information

Need a break from today's hectic rush? Zarelaxovat, enjoy and have fun? Then be sure to stop in a unique medieval studies at the outskirts of Prague 8 to 9 There are medieval spaces that you break away from modern times and will not leave you indifferent. The first area offers bed and forged cross with a draw, the second space has to be used, in addition to beds, hot tub and sauna. Another medieval area is equipped with multiple devices such as lashing metal hinges on the ceiling and walls, chain cat, criminal bench with logs, cage, etc. Everything is ready for use, according to your imagination, including a small bar where you can relax in style. If you want to embark on an erotic journey through time, visit our studio in Zdiby ( 15 minut by car from center of Prague ).

We offer to service classic companions or rent the entire basement - torture chamber

Rent the entire basement - torture chamber

1h / 690 CZK
Minimum rental period is 3 h = 2300 CZK,

12 h at a discounted price - 6000 CZK

Tentative tour is allowed to photograph, film, or use the area according to your needs and fantasies for private use.


 
How to book, Terms of rent

payment of rent - the keys to the premises after paying the rent you receive from service restaurant (open 24 hours), and on-demand operation takes you to input

- Leased premises can be worn any assortment of restaurants, but only in person - the restaurant staff to the basement food can not snitch.

- Home spaces clean, complete and intact, unpolluted candle wax, etc., Otherwise it will hire another possible!

- Hotel space is only possible by email (staraposta66@seznam.cz). In the following calendar, select the available date please email the following information: Your nick or nickname exact date and time of reserve-up (follow the 24h time format - ie. Six in the morning is reported as 06.00, the sixth hour of the evening is given as 18.00 h). In retrospect reservation will be confirmed via email.

as part of your security and privacy, pay special attention to his nickname, we recommend that had nothing to do with your email.

- Please keep the spacing between individual bookings for at least 4 hours - it happens that clients hire unexpectedly extended, then it is necessary to perform cleaning, sanitizing, and maintenance tasks.

- Information (nick, date and time) from the reservation email are public

Example reservation email: Jan23 on Monday, July 30, 2014 from 15.00 till 18,00h

- If you do not use your created a reservation, please cancel this, as soon as possible via email. Cancellation is free, we understand that it is always selected dates eventually not fit.

Reserve access the right not to allow lease in the event of gross violation of our rules.

- After the termination of the lease with the keys back operation, tolerance time is 15 min, when crossing time is required instructions when handing the keys to pay an additional charge for each additional hour. When leaving, please check it out, yeah sauna, zhlaslá lights and extinguished candles - for safety reasons! Jacuzzi remains always on in the operation. Thanks and happy whiles


 

Virtuální prohlídka
Virtual tour

 

Přehled rezervací sklepení Sauna-Vířivka
booking calendar for choosing free term